Prijavite se na našu mailing listu

    


KANCELARIJSKO POSLOVANJE I UPRAVNI POSTUPAK
Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R

KANCELARIJSKO POSLOVANJE I UPRAVNI POSTUPAK

8. jul 2020. godine
10:00 do 16:00 časova
SARAJEVO
Hotel “Hollywood” (adresa: Dr. Pintola 23, Ilidža)


dr Boro Bovan
upravni inspektor, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RSPravilnina primena načela kancelarijskog i arhivskog poslovanja unaprijeđuje efikasnost u radu sa dokumentima, ubrzava procesa rada i donosi uštedu vremena i kao krajnji efekat dovodi do sigurnog arhiviranja predmeta.

Novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službeni list FBiH“, br.73/19) koji se primenjuje od 1. januara 2020.godine, uređuje sadržaj i način vođenja kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera. 

Ovim propisima o kancelarijskom poslovanju propisan je postupak sa arhivskim predmetima u navedenim organima, i pravnim licima, postupak primopredaje službene dokumentacije, akata i spisa, postupak klasifikacione oznake predmeta, dostavljanje predmeta i akata, otpremanje pošte, stavljanje predmeta kroz arhiviranje i čuvanje istih, i druga pitanja od značaja za pravilno obavljanje kancelarijskog poslovanja. 

Deo Seminara koji se bavi Upravnim postupkom prezentovaće sve korake pred prvostepenim organom, od pokretanja upravnog pustupka, zastupanja, odnosa organa i stranaka, donošenje upravnog akta, žalba na prvostepeni akt.  Zatim, postupanje drugostepenog organa i donošenje konačnog rješenja, tužba i pokretanje upravnog spora.  Pored opšteg biće reči i o posebnim oblicima upravnih postupaka.  Pravila upravnog postupka odnose se na organe uprave BIH, FBiH i RS kao i kantona, zatim organe opštinskih i službi za upravu na nivou grada, javna preduzeća, NGO i privatne firme na koje se odnosi, kad rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima stranaka u upravnim stvarima i pitanjima.  

Učesnici će tokom predavanja kao i u poslednjoj sesiji Seminara imati priliku da postave pitanja i dobiju objašnjenja kroz praktične primere čime će biti ostvaren cilj prisustvovanja Seminaru u smislu boljeg poznavanja, resenja za probleme u praksi i povećanje i unapređenje efikasnosti u procesu upravnog postupka


TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU: 

KANCELARIJSKO POSLOVANJE 
Sistem javne uprave i sistem kancelarijskog poslovanja;  Kancelarijsko poslovanje u organima uprave, njegova uloga i značaj;  Pisarnica i protokol predmeta;  Podnesci stranaka (građana, pravnih i fizičkih lica, grupa građana i anonimnih predstavki);  Postupanje pisarnice po podnescima (zahtjevima, urgancijama, žalbama i dr.);  Postupanje pisarnice sa podnescima koji nisu taksirani;  Postupak pisarnice sa zapisnicima inspektora;  Osnivanje i formiranje predmeta i sastavni dijelovi akta;  Omoti akata i ažuriranje naslovne i unutrašnje strane omota akta;  Zavođenje predmeta u osnovne evidencije;  Osnovna evidencija o predmetima;  Pomoćne evidencije o predmetima;  Interna dostavna knjiga i evidencije Popisa akata;  Obaveza organa i službenih lica da dokumentuju radnje u postupku;  Dostavljanje u upravnom postupku (u smislu ZUP-a) i otpremanje pošte (u smislu propisa o kancelarijskom poslovanju);  Postupak sa dostavnicama (inspektori, pisarnica i dostavna služba);  Vraćanje riješenih predmeta pisarnici radi arhiviranja i uslovi koje predmeti moraju ispunjavati;  Rokovnik predmeta u sistemu kancelarijskog poslovanja;  Razvođenje i arhiviranje predmeta;  Primjena propisa o pečatima;  Upotreba pečata, žiga i štambilja;  Upotreba faksimila u spisima i radnjama organa; 


UPRAVNI POSTUPAK
Primjena Zakona o upravnom postupku kao procesnog zakoni, kao i primjena drugih zakoni koji su pravila upravnog postupka propisali na drugačiji način;  Nadležnost organa za postupanje po ZUP-u, te provjeravanje i prenošenje upravnih ovlaštenja;  Obavljanje upravnih radnji u upravnom postupku, od strane službenih lica po zahtjevima stranaka, kao i u inspekcijskim postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;  Ovlaštenje za vođenje postupka i službena legitimacija inspektora;  Izuzeće službenog lica i razlozi za izuzeće;   Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje;  Uzgredna stranka, sporedni umješač ili intervenijent i njegov položaj u upravnom postupku;  Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti i predstavke fizičkih i pravnih lica;  Podnesci u upravnom postupku i postupanje službenika po podnescima i zahtjevima stranaka;  Zapisnik (prilikom vršenja inspekcijskih pregleda);  Pravo stranke da učestvuje u upravnom postupku i da se izjasni na navode zapisnika;  Rokovi u upravnom postupku, mirovanje postupka i zastarjelost;  Povraćaj u pređašnje stanje, razlozi za povraćaj u pređašnje stanje i nadležnost organa za odlučivanje o prijedlogu;  Troškovi postupka i donošenje odluke o troškovima vođenja upravnog postupka (u formi rješenja i zaključka);  Prethodno pitanje i riješavanje prethodnog pitanja;  Rješenje, vrste rjiešenja u upravnom postupku, oblik i sastavni dijelovi rješenja donesenog u postupku po službenoj dužnosti;  Rok za donošenje rješenja u postupcima pokrenutim po službenoj dužnosti;  Zaključak u upravnom postupku;  Žalba protiv prvostepenih upranih akata;  Pravo na žalbu kao ustavom zagarantovano parvo stranaka u postupku;  Pravno dejstvo žalbe;  Konačnost, izvrštnost i pravosnažnost upravnog akta;  Formalna i materijalna pravosnažnost;  Rad prvostepenog organa po žalbi;  Izvršenje;  Pokretanje postupka i nadležnost organa za donošenje zaključka o dozvoli izvršenja;  Obustava izvršenja i odlaganje izvršenja;  

PITANJA I ODGOVORI


PREDAVAČ

dr Boro Bovan,  upravni inspektor, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS
KOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

m.    062 727-617
t.     00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija