Prijavite se na našu mailing listu

    


KANCELARIJSKO POSLOVANJE I UPRAVNI POSTUPAKTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


KANCELARIJSKO POSLOVANJE I UPRAVNI POSTUPAKDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

1. april 2020. godine, od 10:00 do 16:00 časova, BANJA LUKA
Hotel “Bosna” (adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 97, Banja Luka)PREDAVAČ:

dr Boro Bovanupravni inspektor, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RSTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:


KANCELARIJSKO POSLOVANJE 
Sistem javne uprave i sistem kancelarijskog poslovanja; Kancelarijsko poslovanje u organima uprave, njegova uloga i značaj; Pisarnica i protokol predmeta; Podnesci stranaka (građana, pravnih i fizičkih lica, grupa građana i anonimnih predstavki); Postupanje pisarnice po podnescima (zahtjevima, urgancijama, žalbama i dr.); Postupanje pisarnice sa podnescima koji nisu taksirani; Postupak pisarnice sa zapisnicima inspektora; Osnivanje i formiranje predmeta i sastavni dijelovi akta; Omoti akata i ažuriranje naslovne i unutrašnje strane omota akta; Zavođenje predmeta u osnovne evidencije; Osnovna evidencija o predmetima; Pomoćne evidencije o predmetima; Interna dostavna knjiga i evidencije Popisa akata; Obaveza organa i službenih lica da dokumentuju radnje u postupku; Dostavljanje u upravnom postupku (u smislu ZUP-a) i otpremanje pošte (u smislu propisa o kancelarijskom poslovanju); Postupak sa dostavnicama (inspektori, pisarnica i dostavna služba); Vraćanje riješenih predmeta pisarnici radi arhiviranja i uslovi koje predmeti moraju ispunjavati; Rokovnik predmeta u sistemu kancelarijskog poslovanja; Razvođenje i arhiviranje predmeta; Primjena propisa o pečatima; Upotreba pečata, žiga i štambilja; Upotreba faksimila u spisima i radnjama organa. 


UPRAVNI POSTUPAK
Primjena Zakona o upravnom postupku kao procesnog zakona, kao i primjena drugih zakona koji su pravila upravnog postupka propisali na drugačiji način; Nadležnost organa za postupanje po ZUP-u, te provjeravanje i prenošenje upravnih ovlaštenja; Obavljanje upravnih radnji u upravnom postupku, od strane službenih lica po zahtjevima stranaka, kao i u inspekcijskim postupcima koji se vode po službenoj dužnosti; Ovlaštenje za vođenje postupka i službena legitimacija inspektora; Izuzeće službenog lica i razlozi za izuzeće; Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje; Uzgredna stranka, sporedni umješač ili intervenijent i njegov položaj u upravnom postupku; Pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti i predstavke fizičkih i pravnih lica; Podnesci u upravnom postupku i postupanje službenika po podnescima i zahtjevima stranaka; Zapisnik (prilikom vršenja inspekcijskih pregleda); Pravo stranke da učestvuje u upravnom postupku i da se izjasni na navode zapisnika; Rokovi u upravnom postupku, mirovanje postupka i zastarjelost; Povraćaj u pređašnje stanje, razlozi za povraćaj u pređašnje stanje i nadležnost organa za odlučivanje o prijedlogu; Troškovi postupka i donošenje odluke o troškovima vođenja upravnog postupka (u formi rješenja i zaključka); Prethodno pitanje i riješavanje prethodnog pitanja; Rješenje, vrste rjiešenja u upravnom postupku, oblik i sastavni dijelovi rješenja donesenog u postupku po službenoj dužnosti; Rok za donošenje rješenja u postupcima pokrenutim po službenoj dužnosti; Zaključak u upravnom postupku; Žalba protiv prvostepenih upranih akata; Pravo na žalbu kao ustavom zagarantovano parvo stranaka u postupku; Pravno dejstvo žalbe; Konačnost, izvrštnost i pravosnažnost upravnog akta; Formalna i materijalna pravosnažnost; Rad prvostepenog organa po žalbi; Izvršenje; Pokretanje postupka i nadležnost organa za donošenje zaključka o dozvoli izvršenja; Obustava izvršenja i odlaganje izvršenja.


PITANJA I ODGOVORIKOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

m.    062 727-617
t.     00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija