Prijavite se na našu mailing listu

    

O nama


TAZ je regionalna organizacija koja svojim klijentima pruža mogućnost da putem seminara i savetovanja poboljšaju svoje poslovanje koristeći se znanjem i iskustvom domaćih i inostranih ekspertskih timova, sastavljenih od univerzitetskih profesora, sudija, advokata, pravnih, ekonomskih i finansijskih stručnjaka.

Naše saradnike pažljivo biramo po kriterijumima koji u obzir uzimaju isključivo stručnost, iskustvo, mogućnosti razumljivog i metodičnog prenošenja znanja, komunikativnost i otvorenost za saradnju. Naš zadatak je da klijentima i polaznicima TAZ seminara i savetovanja omogućimo potpuni uvid u temu kao i mogućnost da tokom trajanja programa razjasne sve nejasnoće koje mogu imati u praksi.


ŠTA JE NAŠA MISIJA?

Misija TAZ-a je da putem svojih aktivnosti doprinese ubrzanoj i uspešnoj modernizaciji poslovanja, vladavini prava i razvoju tržišne privrede i to putem unapređenja rada pravosudnih organa, ekonomskih, upravnih i prosvetnih institucija i organizacija, kao i da njihove zaposlene uspešno pripremi za učešće na tržištima u regionu i omogući im visok nivo poslovne konkurentnosti kako u zemlji tako i u regionu i EU.

TAZ organizacija pruža širok spektar intelektualnih usluga i već godinama za svoje klijente uspešno obavlja čitav niz uslužnih delatnosti iz oblasti domaćeg i međunarodnog privrednog prava, finansija, ekonomije, advokature, organizacije savetovanja, osmišljavanja edukativnih modula za usavršavanje zaposlenih, kao i organizovanje specijalističkih seminara i treninga.

Od svog osnivanja do danas TAZ je uspeo da vrednim i beskompromisnim radom na poboljšanju kvaliteta svojih usluga stekne veliki broj zadovoljnih klijenata, zavidnu poslovnu reputaciju i da danas bude prepoznatljiv unutar poslovnog kruga kao organizacija koja nudi isključivo najkvalitetniju podršku i usluge svojim domaćim i inostranim klijentima.


OSNOVNE AKTIVNOSTI:

- Usluge konsaltinga i stručne analize iz oblasti domaćeg i međunarodnog privrednog prava, finansija, bankarstva i spoljne trgovine, kao i davanje ekonomskih i pravnih mišljenja i uputstava.

- Usluge savetovanja u oblasti regionalne privredne saradnje kroz omogućavanje uvida i tumačenje pravnih, ekonomskih i drugih propisa zemalja jugoistočne Evrope kako bismo klijentima omogućili veće mogućnosti za uspešno proširenje međusobne privredne saradnje, što je jedan od preduslova stabilnosti u regionu i uspešnog učešća na zahtevnom tržištu Evropske unije.


ORGANIZACIJA SPECIJALISTIČKIH SEMINARA:

Seminari za pripremu Pravosudnog ispita i Državnog stručnog ispita, koje je u proteklim godinama pohađalo više od pet hiljada zadovoljnih učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.

Instrumenti obezbeđenja potraživanja u pravu i praksi - hipoteka, menica, garancija, zaloga
, seminari namenjeni zaposlenima na kreditnim, deviznim, komercijalnim, finansijskim i pravnim poslovima koji primenjuju ili kontrolišu poslove vezane za instrumente obezbeđenja.

Naplata potraživanja putem sudskih postupaka, zakonska regulativa i sudska praksa.

Finansijska analiza u funkciji procene boniteta pravnog lica sa aspekta domaćih i međunarodnih ekonomskih i pravnih propisa i standarda.

Analiza finansijskih izveštaja i procena vrednosti pravnog lica.

Merenje i upravljanje kreditnim rizikom u skladu sa Bazelom II i Bazel III, principi, primena i posledice.

Poslovni rizici i upravljanje poslovnim rizicima
, procedure za identifikovanje, merenje, procenu i upravljanje rizicima i klasifikacija rizika i zaštite od rizika.

Kreditiranje sa aspekta domaće i međunarodne pravne i ekonomske regulative i prakse. Ugovori, sekjuritizacija, vrste, restrukturiranje, refinansiranje, reprogramiranje i osiguranje kredita.

Platni promet - domaća i međunarodna pravna regulativa, bankarska i privredna praksa je seminar koji će vam omogućiti uvid u sve aspekte vezane za ovu inace komplikovanu oblast koji izmedju ostalog uključuju i znanja iz oblasti privredne i bankarske prakse, međunarodnih dokumentarnih akreditiva, vezanih za dokumentarni inkaso, bankarske doznake, kreditne kartice, menica, čekove, garancije i transfere.

Računovodstvo i revizija, zakonska regulativa, problemi i praksa.

Računovodstvene politike, priznavanje i vrednovanje bilansnih pozicija.

Porezi i doprinosi privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih lica
, zakonska regulativa i praksa.

Fondovi Evropske Unije, proces, programiranje i izrada projekata.

Radni, zdravstveni i penzijski odnosi, zakonska regulativa, problemi i praksa.

Javne nabavke, zakonska regulativa, nadzor, kontrola i praksa.

Investicioni fondovi i dobrovoljni penzijski fondovi, organizovanje i upravljanje fondovima. Osnivanje, delatnost i poslovanje društva za upravljanje fondovima. Poslovi i dužnosti kastodi banke.

Pravo energetike, energetska bezbednost, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije.

Medicinsko i farmaceutsko pravo, zakonska regulativa, međunarodni standardi i praksa. Seminar namenjen lekarima, pravnicima i farmaceutima koji žele da unaprede svoja znanja iz ovih oblasti.

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju i Zakon o dopunama Zakona o carinskoj tarifi.Aktuelno

Foto galerija