Menica - Korišćenje avalirane i trasirane menice za naplatu potraživanja od nelikvidnih dužnika i brža naplata menice u sudskom izvršnom postupku kroz drugi red prioriteta

Menica - Korišćenje avalirane i trasirane menice za naplatu potraživanja od nelikvidnih dužnika i brža naplata menice u sudskom izvršnom postupku kroz drugi red prioriteta

Regular price
9,800.00 RSD
Sale price
9,800.00 RSD
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

PREDAVAČ

 • Ivana Barać, prokurista, ekspert za platni promet (ranije na funkciji zamenika generalnog direktora ZOP-a i direktora Sektora domaćeg i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci a.d. Beograd). Dugogodišnji predavač na seminarima TAZ Organizacije.

TEME

Predavanje sa praktičnim primerima i edukacijom, pored osnovnih pojmova o menici, njenom izdavanju, registraciji, indosiranju i naplati, ima za cilj da razreši sporna pitanja o menici i dileme imajući u vidu, ne samo propise i stav Narodne banke Srbije, već i stav sudske prakse, a pre svega:

1. Kako naplatiti menicu od dužnika:

 • koji je ugasio račun u banci preko koje je menica registrovana, ili je označena kao banka isplate
 • kod koga je došlo do promena naziva firme
 • kod koga je došlo do statusne promene posle izdavanja menice
 • nad kojim je pokrenut postupak stačaja i likvidacije
 • ako se ne koristi pečat
 • kada je menica izgubljena ili oštećena
 • kada je protekao rok za naplatu menice preko banke dužnika

2. Ko je ovlašćen da potpiše menicu u pravnom licu (stav sudske prakse da lice sa kartona deponovanih potpisa, koje nije zakonski zastupnik, a nema specijalno punomoćje, nije ovlašćeno da potpiše menicu)

3. Korišćenje avalirane menice za naplatu potraživanja od dužnika u blokadi, i to:

 • izdavanje avalirane menice od strane dužnika i od avaliste
 • postupak registracije menice u registru NBS od strane izdavaoca sopstvene menice i od strane avaliste
 • postupanje sa menicom kada ista dospe za plaćanje
 • postupak prinudne naplate avalirane menice od avaliste u slučaju kada su računi u istoj banci i u slučaju kada su računi u različitim bankama

4. Korišćenje trasirane menice za naplatu potraživanja od dužnika u blokadi:

 • registracija trasirane menice u registru NBS preko banke trasata, kao glavnog dužnika
 • podnošenje menice na isplatu banci trasata i postupak prinudne naplate sa računa trasata 

5. Promena redosleda naplate menice i njeno “prebacivanje“ iz trećeg u drugi red prioriteta, radi brže naplate:

 • izdavanje menice koja nije registrovana u registru NBS
 • pribavljanje od banke dužnika potvrde da nije bilo sredstava za izvršenje menice
 • podnošenje predloga za izvršenje sudu na osnovu menice
 • postupak prinudne naplate sudskog rešenja o izvršenju na osnovu menice kroz drugi red prioriteta, čime se preskaču svi poverioci čije su menice zavedene u trećem redu prioriteta za dužnika

6. Kako menicom, izdatom od domaćeg pravnog lica, u spoljnotrgovinskom poslovanju, obezbediti potraživanja inodobavljača i smanjiti avansno plaćanje:

 • izdavanje i registracija kod NBS domaćih i starnih menica koje je dalo domaće pravno lice stranom pravnom licu (nerezidentu)
 • postupak prinudne naplate takvih menica, sa posebnim osvrtom na sadržinu punomoćja koje se daje advokatu ili drugom licu da obavi sve poslove prinudne naplate menice, uključujući i otvaranje računa kod banke i transfer sredstava u inostranstvo 

Predavanje sa edukacijom je namenjeno pravnoj, finansijskoj i komercijalnoj službi u firmama, kao i zaposlenima na poslovima uvoza roba i usluga i izdavanja menica kao instrumenta obezbeđivanja plaćanja, radi smanjenja avansnog plaćanja.

Posebno je značajno advokatskim kancelarijama, koje sprovode izvršni sudski postupak radi dobijanja rešenja o izvršenju na osnovu menice, gde žalba i prigovor ne odlažu izvršenje rešenja i time “prebacuju” menicu iz trećeg u drugi red prioriteta, radi njene prioritetne naplate. Za advokatske kancelarija je takođe bitno kod realizacije menica od strane poverioca - nerezidenta, sadržina punomoćja i postupak otvaranja nerezidentnog dinarskog i deviznog računa, pribavljanje PIB-a i posebne potvrde od Poreske uprave, isplata i prinudna naplata menica u korist nerezidenta.

Posebni značaj ova edukacija ima i za zaposlene u bankama, zbog brojnih spornih pitanja u vezi sa menicom, kao i zbog postupka registracije i naplate menica kada je poverilac strano pravno lice.

 

TRAJANJE

 • 3 sata

KOTIZACIJA OBUHVATA

 • Neograničen pristup TAZ Online platformi i odabranom seminaru u trajanju od 7 dana. Trajanje počinje da se računa od momenta kada prvi put pristupite platformi i odabranom seminaru.
 • Seminar/video predavanje sa primerima i objašnjenjima iz prakse
 • Power point prezentacije predavača ili druge materijale u elektronskom obliku koji se mogu skinuti i sačuvati
 • Sertifikat o završenom seminaru u elektronskoj formi koji se može skinuti i sačuvati
 • TAZ je tu za vas i nakon odslušanog seminara jer znamo da učenje nikada ne prestaje 

*Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup za jedan nalog


POPUSTI

 • 10% popusta pravnim licima koja prijave 3 ili više učesnika na isti seminar
 • 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici već učestvovali na TAZ seminarima

*Popusti se sabiraju i moguće je ostvariti popust do 15%

PRIJAVA

Prijavljivanje na seminar, pitanja ili dodatne informacije možete dobiti putem telefona 063/203-950 ili e-maila: taz@taz.rs. Prijavu možete popuniti i putem Online prijave, nakon čega ćete putem e-maila dobiti potvrdu prijave i predračun za uplatu kotizacije. Hvala!