Lidija Đukić

Lidija Đukić je za sudiju Ustavnog suda imenovana na Opštoj sednici Vrhovnog kasacionog suda, na dužnost sudije Ustavnog suda stupila je 25. jula 2019. godine.

Sudijska karijera započinje 1989. godine kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda udruženog rada u Novom Sadu, zatim od 1992. do 2003. godine bila je sudija Opštinskog suda u Novom Sadu (parnična referada). U tom periodu obavljala je i poslove rukovodioca Građanskog odeljenja, od 1995. godine, kao i zamenika predsednika suda, a vd predsednika suda bila je od 2000. do 2001. godine. Od 2003. godine bila je sudija Okružnog suda u Novom Sadu (parnična referada).

Sudija Vrhovnog kasacionog suda (Građansko odeljenje – opšte parnična i referada porodičnih i radnih sporova) bila je od januara 2010. do jula 2019. godine.

Ostale profesionalne aktivnosti uključuju:

  • učestvovanje je na mnogobrojnim savetovanjima, konferencijama, seminarima i okruglim stolovima iz različitih pravnih oblasti u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Pravosudne akademije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova i drugih.
  • objavljeni radovi: Nezakonit otkaz (Bilten Vrhovnog suda Srbije br. 2/2006), Otkaz ugovora o radu iz disciplinskih razloga (Bilten Vrhovnog suda Srbije br. 3/2007), Odgovornost poslodavca za naknadu štete zbog zlostavljanja na radu (mobinga) (Zbornik radova Udruženja za odštetno pravo – 2010); Novine u Zakonu o parničnom postupku (Zbornik radova – Glosarijum 2012); Pravna zaštita zbog zlostavljanja na radu (mobinga) (Bilten Vrhovnog kasacionog suda br. 3/2012); Disciplinski otkazni razlozi prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu (Bilten Vrhovnog kasacionog suda br. 4/2014); Pravna zaštita zbog diskriminacije (Bilten Vrhovnog kasacionog suda br. 3/2016); Zlostavljanje na radu (mobing) (Bilten Vrhovnog kasacionog suda br. 3/2017);
  • od 2003. godine je predavač Pravosudnog centra, sada Pravosudne akademije (građansko procesno, obligaciono, radno pravo, diskriminacija, mobing, suđenje u razumnom roku);
  • od januara 2010. do septembra 2016. godine bila je predsednica ispitnog odbora za polaganje pravosudnog ispita u Novom Sadu, koji je obrazovao Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine Autonomne pokrajine Vojvodine, i ispitivač za predmet radno pravo;
  • od 1992. godine predavač je na seminarima TAZ Organizacije