Valentina Marinković

Valentina Marinković, profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, šef Katedre za farmaceutsko zakonodavstvo i socijalnu farmaciju.

Predsednik i član je više naučnih i programskih odbora međunarodnih i nacionalnih konferencija iz oblasti kvaliteta i farmaceutske regulative.

U ranijem periodu bila je zaposlena u farmaceutsko-hemijskoj industriji ZDRAVLJE, Leskovac, gde je radila na poslovima analitičara i specijaliste kontrole lekova, zatim na mestu direktora kvaliteta ACTAVIS Srbija, kao i na poziciji Regionalnog direktora kvaliteta za Zapadni Balkan, u multinacionalnoj farmceutskoj kompaniji ALVOGEN.

Specijalistički ispit iz zdravstvene specijalizacije – ispitivanje i kontrola lekova, položila je oktobra 1993. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Zvanje docenta za užu naučnu oblast Socijalna farmacija, na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu stekla je 2011. godine, a zvanje vanrednog profesora 2015. godine. Istraživački interes: upravljanje kvalitetom u farmaciji, Farmaceutska regulativa, Farmaceutski menadžment i marketing.

Član je više domaćih i međunarodnih udruženja farmaceuta i eksperata: evropskog urduženja za kvalifikovane osobe (QP), Internacionalg udruženja farmaceuta – FIP, Farmaceutskog društva Srbije i Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet-JUSK, kao i Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju.

U periodu od 2006-2009. bila je predsednik JUSK- ovog Naučno-tehničkog komiteta – Farmacija, a od 2009. se nalazi na mestu zamenika predsednika JUSK-a i menadžera za unapređenje poslovne saradnje na Balkanu.